website maker


Damodara Month

Dhamodar Month KitDhamodar Month
31st Oct - 30th Nov, 2020

BOOK YOUR DAMODAR MONTH KIT NOW!

We will send it to your address & also you can book it for your friends as gift.
This Kit contains - Lord Damodar Picture (stand), Book let, Copper Lamp, Ghee & Vicks.உங்கள் தாமோதர மாத " கிட்" பெற பதிவு செய்திடுங்கள்!
உங்கள் முகவரிக்கு பெற்றிடுங்கள் & உங்கள் நண்பர்களுக்கு பரிசலியுங்கள்.

Rs. 108/-

GLORIES OF KARTIK MONTH
(DAMODAR MAAS)
31 st October to

30 th November , 2020 

Gaurabda is the name of the Lunar calendar used by the Vaishnavas (worshippers of Lord Visnhu/ Lord Krishna). In this calendar, each month is named after Lord Krishna.  

Gita-saram

 Among the twelve months of this Vaishnava calendar, certain months are very auspicious to perform devotionals services. Among such auspicious months, the most auspicious is the month of Kartika ,also known as Damodara Maas. It was during this month on the day of Diwali , that Krishna performed His Damodara lila. This month is also very dear to Srimati Radharani. 

 
In the Puranas the following verses explains the glories of Kartik month.
 na kartika samo maso na krtena samam yugam
na veda sadrsam na tirtha gangaya samam
kartikah pravaro maso vaisnavanam priyah sada
kartikam skalam yastu bhaktya sevate vaisnavah
There is no other month equal to Kartika and there is no other yuga equal to Krta-yuga. There is no other scripture equal to Vedas. There is no other place of pilgrimage equal to Ganges, therefore, the month of Kartika is very dear to the Vaishnavas.( Skanda Purana )
 
dvadasu api masesu kartikah krsna vallabah tasmin
sampujito visnur alpakair apy upayanaih dadati
vaisnavanam lokam iti evam niscitam maya
Among all twelve months, the month of Kartika is dear to Lord Sri Krishna. If somebody performs a little worship of Lord Sri Hari in this month, He offers that devotee His own abode. This statement is true. (Padma Purana)
 
The devotional services performed during Kartik are especially pleasing to the Lord and are rewarded with greater spiritual results than usual. The Padma Purana further recommends the daily offering of a ghee lamp to Lord Damodara (Krishna)Krishna during Kartik.
 
This month gets the name of Damodara because Lord Krishna performed the Damodar Lila in this month.. The Damodarashtakam prayers, composed by Satyavrata Muni, beautifully describe the Damodara lila, in which Yashoda binds mischievous Krishna to a grinding mortar. What we realize from the Damodarashtakam prayers is that the all-pervading, all-powerful Lord is easily conquered by the love of His devotee and that the love-saturated devotees desire nothing except to constantly hear and glorify His pastimes.
 
In ISKCON temples all over the world, devotees would offer ghee lamps to Lord Damodara while singing the Damodarastaka prayers. We are very happy to welcome you to join us in offering Ghee lamp to the Lord during Kartik month.
 


DAMODARASTAKAM


(1)
namāmīśvaram sac-cid-ānanda-rūpam
lasat-kuṇḍalam gokule bhrājamanam
yaśodā-bhiyolūkhalād dhāvamānam
parāmṛṣṭam atyantato drutya gopyā
(2)
rudantam muhur netra-yugmam mṛjantam
karāmbhoja-yugmena sātańka-netram
muhuḥ śvāsa-kampa-trirekhāńka-kaṇṭha-
sthita-graivam dāmodaram bhakti-baddham
(3)
itīdṛk sva-līlābhir ānanda-kuṇḍe
sva-ghoṣam nimajjantam ākhyāpayantam
tadīyeṣita-jñeṣu bhaktair jitatvam
punaḥ prematas tam śatāvṛtti vande
(4)
varam deva mokṣam na mokṣāvadhim vā
na canyam vṛṇe ‘ham vareṣād apīha
idam te vapur nātha gopāla-bālam
sadā me manasy āvirāstām kim anyaiḥ
(5)
idam te mukhāmbhojam atyanta-nīlair
vṛtam kuntalaiḥ snigdha-raktaiś ca gopyā
muhuś cumbitam bimba-raktādharam me
manasy āvirāstām alam lakṣa-lābhaiḥ
(6)
namo deva dāmodarānanta viṣṇo
prasīda prabho duḥkha-jālābdhi-magnam
kṛpā-dṛṣṭi-vṛṣṭyāti-dīnam batānu
gṛhāṇeṣa mām ajñam edhy akṣi-dṛśyaḥ
(7)
kuverātmajau baddha-mūrtyaiva yadvat
tvayā mocitau bhakti-bhājau kṛtau ca
tathā prema-bhaktim svakām me prayaccha
na mokṣe graho me ‘sti dāmodareha
(8)
namas te 'stu dāmne sphurad-dīpti-dhāmne
tvadīyodarāyātha viśvasya dhāmne
namo rādhikāyai tvadīya-priyāyai
namo 'nanta-līlāya devāya tubhyam


(1)

To the supreme controller, who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested Himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of their storerooms and who then quickly jumped up and ran in retreat in fear of Mother Yasoda but was ultimately caught - to that Supreme Lord, Sri Damodara, I offer my humble obeisances.

(2)

Upon seeing His mother's whipping stick, He cried and rubbed His eyes again and again with His two lotus hands. His eyes were fearful and His breathing quick, and as Mother Yasoda bound His belly with ropes, He shivered in fright and His pearl necklace shook. To this Supreme Lord, Sri Damodara, I offer my humble obeisances.

(3)

Those superexcellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to His majestic aspect of Narayana in Vaikuntha, the Lord herein reveals: “I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion.” To the Supreme Lord, Damodara, my obeisances hundreds and hundreds of times.

(4)

O Lord, although You are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to You for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that Your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that Your childhood pastimes may ever be enacted in my heart.

(5)

O Lord, the cheeks of Your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruits due to Mother Yasoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind.

(6)

O unlimited Vishnu! O master! O Lord! Be pleased upon me! I am drowning in an ocean of sorrow and am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me; uplift me and protect me with Your nectarean vision.

(7)

O Lord Damodara, in Your form as a baby Mother Yasoda bound You to a grinding stone with a rope for tying cows. You then freed the sons of Kuvera, Manigriva and Nalakuvara, who were cursed to stand as trees and You gave them the chance to become Your devotees. Please bless me in this same way. I have no desire for liberation into Your effulgence.

(8)

O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from Your abdomen, which was bound with a rope by Mother Yasoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to Your most beloved Srimati Radharani and to Your unlimited pastimes.Mother Yaśodā Binds Lord Kṛṣṇa

Once upon a time, seeing that her maidservant was engaged in different household duties, Mother Yaśodā personally took charge of churning butter. And while she churned butter, she sang the childhood pastimes of Kṛṣṇa and enjoyed thinking of her son.
The end of her sari was tightly wrapped while she churned, and on account of her intense love for her son, milk automatically dripped from her breasts, which moved as she labored very hard, churning with two hands. The bangles and bracelets on her hands tinkled as they touched each other, and her earrings and breasts shook. There were drops of perspiration on her face, and the flower garland which was on her head scattered here and there. Before this picturesque sight, Lord Kṛṣṇa appeared as a child. He felt hungry, and to increase His mother’s love, He wanted her to stop churning. He indicated that her first business was to let Him suck her breast, and then she could churn butter later.
Mother Yaśodā took her son on her lap and pushed the nipple of her breast into His mouth. And while Kṛṣṇa was sucking the milk, she was smiling, enjoying the beauty of her child’s face. Suddenly, the milk which was on the stove began to boil over. Just to stop the milk from spilling, Mother Yaśodā at once put Kṛṣṇa aside and went to the stove. Left in that state by His mother, Kṛṣṇa became very angry, and His lips and eyes became red in rage. He pressed His teeth and lips, and taking up a piece of stone, He immediately broke the butter pot. He took butter out of it, and with false tears in His eyes, He began to eat the butter in a secluded place.
In the meantime, Mother Yaśodā returned to the churning place after setting the overflowing milk pan in order. She saw the broken pot, in which the churning yogurt had been kept. Since she could not find her boy, she concluded that the broken pot was His work. She smiled as she thought, “The child is very clever. After breaking the pot He has left this place, fearing punishment.” After she sought all over, she found her son sitting on a big wooden grinding mortar, which was kept upside down. He was taking butter from a pot which was hanging from the ceiling on a swing, and He was feeding it to the monkeys. She saw Kṛṣṇa looking this way and that way in fear of her because He was conscious of His naughty behavior. After seeing her son so engaged, she very silently approached Him from behind. Kṛṣṇa, however, saw her coming toward Him with a stick in her hand, and He immediately got down from the grinding mortar and began to flee in fear. Mother Yaśodā chased Him to all corners, trying to capture the Supreme Personality of Godhead, who is never approached even by the meditations of great yogīs. In other words, the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, who is never caught by the yogīs and speculators, was playing just like a little child for such a great devotee as Mother Yaśodā. Mother Yaśodā, however, could not easily catch the fast-running child because of her thin waist and heavy body. Still she tried to follow Him as fast as possible. Her hair loosened, and the flowers in her hair fell to the ground. Although she was tired, she somehow reached her naughty child and captured Him. When He was caught, Kṛṣṇa was almost on the point of crying. He smeared His hands over His eyes, which were anointed with black eye cosmetics. The child saw His mother’s face while she stood over Him, and His eyes became restless from fear.
Mother Yaśodā could understand that Kṛṣṇa was unnecessarily afraid, and for His benefit she wanted to allay His fears. Being the topmost well-wisher of her child, Mother Yaśodā thought, “If the child is too fearful of me, I don’t know what will happen to Him.” Mother Yaśodā then threw away her stick. In order to punish Him, she thought to bind His hands with some ropes. She did not know it, but it was actually impossible for her to bind the Supreme Personality of Godhead. Mother Yaśodā was thinking that Kṛṣṇa was her tiny child; she did not know that the child had no limitation. There is no inside or outside of Him, nor beginning or end. He is unlimited and all-pervading. Indeed, He is Himself the whole cosmic manifestation. Still, Mother Yaśodā was thinking of Kṛṣṇa as her child. Although He is beyond the reach of all senses, she endeavored to bind Him to a wooden grinding mortar. But when she tried to bind Him, she found that the rope she was using was too short – by two inches. She gathered more ropes from the house and added to it, but still she found the same shortage. In this way, she connected all the ropes available at home, but when the final knot was added, she saw that the rope was still two inches too short. Mother Yaśodā was smiling, but she was astonished. How was it happening?
In attempting to bind her son, she became tired. She was perspiring, and the garland on her head fell down. Then Lord Kṛṣṇa appreciated the hard labor of His mother, and being compassionate upon her, He agreed to be bound up by the ropes. Kṛṣṇa, playing as a human child in the house of Mother Yaśodā, was performing His own selected pastimes. Of course, no one can control the Supreme Personality of Godhead. The pure devotee surrenders himself unto the lotus feet of the Lord, who may either protect or vanquish the devotee. But for his part, the devotee never forgets his own position of surrender. Similarly, the Lord also feels transcendental pleasure by submitting Himself to the protection of the devotee. This was exemplified by Kṛṣṇa’s surrender unto His mother, Yaśodā.
Kṛṣṇa is the supreme bestower of all kinds of liberation to His devotees, but the benediction which was bestowed upon Mother Yaśodā was never experienced even by Lord Brahmā or Lord Śiva or the goddess of fortune.
The Supreme Personality of Godhead, who is known as the son of Yaśodā and Nanda Mahārāja, is never so completely known to the yogīs and speculators. But He is easily available to His devotees. Nor is He appreciated as the supreme reservoir of all pleasure by the yogīs and speculators.
After binding her son, Mother Yaśodā engaged herself in household affairs. At that time, bound up to the wooden mortar, Kṛṣṇa could see a pair of trees before Him which were known as arjuna trees. The great reservoir of pleasure, Lord Śrī Kṛṣṇa, thus thought to Himself, “Mother Yaśodā first of all left without feeding Me sufficient milk, and therefore I broke the pot of yogurt and distributed the stock butter in charity to the monkeys. Now she has bound Me up to a wooden mortar. So I shall do something more mischievous than before.” And thus He thought of pulling down the two very tall arjuna trees.
There is a history behind the pair of arjuna trees. In their previous lives, the trees were born as the human sons of Kuvera, and their names were Nalakūvara and Maṇigrīva. Fortunately, they came within the vision of the Lord. In their previous lives they were cursed by the great sage Nārada in order to receive the highest benediction of seeing Lord Kṛṣṇa. This benediction-curse was bestowed upon them because of their forgetfulness due to intoxication. This story will be narrated in the next chapter.


DAMODARA MONTH

  Coming soon...


Address

Sri Jagannath Mandir,
Hare Krishna Land,
Civil Aerodrome Post,  Coimbatore-641014 ,
Tamil Nadu,
India. 


Links
Privacy policy
Terms & Conditon
DisclamierContacts

Email: iskcoim@gmail.com
Phone: 0422-2574813,12
+91 9042216108
*Guest House Not Available.
Temple Timing
4:15 AM - 5:00 AM
7:15 AM - 01:00 PM
5:00 PM - 8:30 PM
More...