கீதையின் வழியில் வாழ்க்கை

யத்ர யோகேஷ்வர: க்ருஷ்ணோயத்ர பார்தோ தனுர்-தர:தத்ர ஷ்ரீர் விஜயோ பூதிர்த்ருவா நீதிர் மதிர் மம யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் Read More …